เราสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความคุ้มค่าให้ธุรกิจคุณ

เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วย คุณภาพ นวัตกรรม และความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงสำหรับ Enterprise

Screenshot

Softnix Messaging Server (SMS)

ระบบ Email Server ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งานไม่จำกัดผู้ใช้ พร้อมทั้งคุณสมบัติด้าน Collaboration Groupware รองรับ Mobile Sync.

Softnix Logger (SLG)

ระบบ Centralized Log System หรือ Syslog Server ประสิทธิภาพสูงสำหรับจัดเก็บ Log ตาม พรบ. ผ่านมาตรฐานจาก NECTEC มศอ.๔๐๐๓.๑ – ๒๕๕๒

Softnix LDAP (SLS)

รองรับ Services Radius Server และ LDAP Server ทำหน้าที่ Authentication, Authorization และ Accounting (AAA)
เหมาะสำหรับระบบ Network Authentication

Our Softnix Customer

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้สินค้าของเรา มีดังต่อไปนี้