Softnix Data Platform

Enterprise Data Lake helps you accelerate time to insight.

SOFTNIX Data Platform

WHITe PAPER FREE

ดาวน์โหลด WHITE PAPER

แนวทางการออกแบบ Data Lake Platform

Softnix Data Platform

ปัจจุบันข้อมูลคือทรัพย์สินอันมีค่าเปรียบได้กับคำที่ว่า “Data is the new oil” ปัจจุบันองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคตจึงเริ่มเก็บและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ Softnix Data Platform คือ Data lake Platform ที่ออกแบบสำหรับการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูล BIG DATA โดยใช้เทคโนโลยี Big Data และ Data Analytic  สำหรับองค์กรยุคดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 

ข้อแตกต่างของเราระหว่าง Big Data Platform อื่นๆทั่วไปคือ เราพัฒนา Application ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับข้อมูลในแต่ละด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล (Data Ingestion) การวิเคราะห์ (Data Analytic) และการนำเสนอ (Data Visualization) โดยเราเรียกว่า End to End Big Data Platform เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ทันที เพราะเป้าหมายของเราคือ Accelerate Time to Insight

data Collection

ระบบรองรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งจากหลากหลายระบบต้นทาง (Multiple Data Source) ทั้งแบบ Structured Data เช่นจากฐานข้อมูล และ Un-Structured Data เช่นจาก Social Network, Log Files รวมไปถึงข้อมูลที่เป็น API โดยผู้ใช้สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองผ่าน Web UI

Data visualization

ผู้ใช้สามารถสร้าง Data Visualization ได้ด้วยตัวเอง เช่น การสร้าง Chart ต่างๆ และออกแบบ Dashboard เพื่อสรุปและติดตามข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้น พร้อมความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

OPEN ARCHITECTURE

ระบบถูกออกแบบบนพื้นฐานของ Open Architecture เพื่อให้รองรับการใช้งานร่วมกับ Enterprise Analytic ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าต่อยอดการใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เช่นการรองรับการเชื่อมต่อกับ Business Intelligence Software และ Machine Learning Software

Services Framework

Softnix Data Platform Application

  • Softnix Data Platform for Log Analytics
  • Softnix Data Platform for IT Operation & Monitor
  • Softnix Data Platform for Security Analytics
  • Softnix Data Platform for IoT Analytics
  • Softnix Data Platform for Business Analytics

interactive dashboard

Sentiment Analytic

สร้าง Dashboard สำหรับ monitor business metrics ที่สำคัญ ด้วยระบบที่ยืดหยุ่น รองรับ Drag&Drop และยังสามารถแบ่งกลุ่มของ Dashboard ได้ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งควบคุมกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้

Self-services

ผู้ใช้สามารถสร้างกราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ทำได้โดยง่ายโดยการ DRAG&DROP ข้อมูลพร้อมกับเลือกรูปแบบกราฟที่เหมาะสม เช่น Bar Chart, Line Chart, Table, heatmap, sankey, word cloud, geo-map และอื่นๆขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูล

Query Engine

รองรับการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วด้วยระบบ Full-text index พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา เช่น Keyword, wildcard, AND, OR, NOT เมื่อพบข้อมูลที่ต้องการ สามารถบันทึกเพื่อใช้ในการค้นหาภายหลังหรือสร้าง Visualization เพื่อแสดงผลใน Dashboard

Open Architecture

ด้วยระบบที่ออกแบบมาสำหรับทำหน้าที่ Data Lake Platform จึงจำเป็นต้องรองรับมาตรฐานเปิด เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ด้วยการรองรับการเชื่อมต่อกับ Third Partner เช่น ระบบ Business Intelligence หรือ BI, ระบบ Advance Analytic เพื่อสร้าง Machine Learning Model และเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลภายในองค์กร เพื่อทำการ Archive Data จาก Database เพื่อสร้าง Enterprise Data Lake