Softnix edge point

ALL-IN-ONE SOLUTION OF
USER AUTHENTICATION,
LOG COLLECTION,
Device Monitoring
for branch office or retail shop

Product Overview

ปัจจุบันธุรกิจที่มีสำนักงานที่มีสาขาตามพื้นที่หรือจังหวัดต่างๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ (Retail Shop) หรือศูนย์ให้บริการลูกค้าตามจังหวัดต่างๆของหน่วยงานราชการ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีระบบ Server และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและเชื่อมโยงจากส่วนกลางสำนักงานใหญ่ทั้งสิ้น แต่ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการจากนโยบายและควบคุมจากส่วนกลาง เช่น การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (security management) กฏหมายและมาตรฐานข้อบังคับ (Regulatory & Compliance) และการบริหารทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุด (Resource management)

Softnix edge point คือ บริการที่ประกอบด้วยอุปกรณ์คือ Softnix edge point appliance ที่ทำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมเพื่อรับและส่งข้อมูลไปยัง Softnix cloud platform ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลและการบริหารจัดการจากส่วนกลาง

Solution Overview

บริการประกอบด้วย

Log Management

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล Log จาก Softnix edge point ที่ติดตั้งที่สาขา เพื่อจัดเก็บ log ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. 2560

System monitor

ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่ายที่ติดตั้งที่สาขาว่าทำงานปกติหรือไม่ รองรับการ monitor internet bandwidth, system resource, services application และส่วนนี้ยังรองรับการ alert แจ้งเตือนปัญหาไปยังผู้ดูแลระบบที่ส่วนกลางหรือตามบุคคลที่ได้รับมอบหมายของสาขา ได้อีกด้วย

user Authentication

ทำหน้าที่เป็น LDAP Server และ RADIUS Server เพื่อกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงเครือข่ายหรือที่เรียกว่า Network Authentication โดยรองรับการเชื่อมต่อไปยัง Active Directory ของสำนักงานใหญ่ หรือแม้กระทั่งสร้างรหัสผ่านชั่วคราวรายวันในลักษณะ Internet Card สำหรับลูกค้าที่มารับบริการชั่วคราวของสาขาได้อีกด้วย โดยการบริหารจัดการนโยบายทั้งหมดจากส่วนกลาง

network services

ทำหน้าที่เป็น http proxy แบบ transparent กำหนดให้ทำหน้าเพื่อให้บันทึก log ของการเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ในสาขาพร้อมทั้งรองรับ services ที่จำเป็นพื้นฐานต่างๆ เช่น DHCP, DNS ซึ่งข้อมูล Logs ทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปเก็บยัง Log Management System ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. 2560

solution benefit

Proactive Management

ทำงานเชิงรุกด้วยการสร้างระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อรับรู้ปัญหาก่อนได้รับแจ้งจากสาขา สร้างประสบการณ์และความพึงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการ

Increase Security

ยกระดับความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายสาขา ด้วยนโยบายส่วนกลางและตรวจสอบได้

Business Continuity

สร้างความต่อเนื่องของการทำธุรกิจโดยลด Mean Time To Repair หรือ MTTR นำมาสู่ยอดขายและผลกำไร